Lo Mein

69.  Vegetable Lo Mein (S)$4.80 (L)$6.62
70.  Roast Pork Lo Mein (S)$5.25 (L)$7.80
71.  Chicken Lo Mein (S)$5.25 (L)$7.80
72.  Shrimp Lo Mein (S)$5.55 (L)$8.60
73.  Beef Lo Mein (S)$5.55 (L)$8.60
74.  House Special Lo Mein (S)$6.25 (L)$9.08
75.  Lobster Lo Mein (S)$6.25 (L)$9.08